©2014-2017, CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Bắc Bó, phường Sông Bằng, Tp Cao Bằng
Điện thoại: (026)2210309